Ochrona danych - ST³ Offshore

Ochrona danych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XII GUp 29/20 jest syndyk masy upadłości Natalia Leszczyńska;

2. Kontakt do administratora - ul. Brdowska 5 w Szczecinie, tel. +48 91 813 64 64, e-mail info@st3-offshore.com;

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu realizacji obowiązków prawnych syndyka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. weryfikacji zgłoszenia wierzytelności, sporządzenia listy wierzytelności, sporządzenia planu podziału, archiwizacji dokumentacji,

b. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. Dane osobowe wierzyciela mogą być przekazywane operatorom pocztowym, dostawcom usług bankowych i informatycznych, jak i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

5. Dane osobowe zgromadzone przez syndyka będą przechowywane 5 lat od zakończenia postępowania, chyba, że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń;

6. Wierzyciel posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;

7. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora (uodo.gov.pl).

8. Podanie danych jest niezbędne do zgłoszenia wierzytelności.