WIERZYTELNOŚCI PRACOWNICZE - ST³ Offshore

WIERZYTELNOŚCI PRACOWNICZE

Informacje dla pracowników


Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy z dnia 31 marca 2020 r. (sygn. akt: XII GU 4/20) została ogłoszona upadłość spółki. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 29/20.

Syndyk informuje, iż wierzytelności pracownicze nie wymagają zgłoszenia, bowiem są one umieszczane na liście wierzytelności z urzędu na podstawie danych zgromadzonych w dokumentach upadłego.

Należności ze stosunku pracy przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości oraz przypadające za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 i 303) podlegają zaspokojeniu w kategorii pierwszej.

ZNależności pracownicze powstałe w okresie po dniu ogłoszenia upadłości stanowią koszt postępowania upadłościowego i są zaspokajane w miarę posiadanych środków pieniężnych i ich wpływu do masy upadłości. Należy mieć natomiast na uwadze, że należności pracownicze zaspokajane w kategorii pierwszej, zaspokaja się dopiero po zaspokojeniu w całości kosztów postępowania i zobowiązań masy upadłości zgodnie z art. 343 Prawa upadłościowego.

Przygotowanie listy wierzytelności w tym postępowaniu upadłościowym będzie procesem długotrwałym, a o dacie jej sporządzenia i złożenia w sądzie, syndyk poinformuje na tej stronie.
Syndyk będzie sporządzał wnioski do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń są:

  • 1) pracownicy niewypłacalnego pracodawcy,
  • 2) byli pracownicy niewypłacalnego pracodawcy,
  • 3) członkowie rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika, uprawnieni do renty rodzinnej,
  • 4) osoby, które wykonują pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.Roszczenia pracownicze (mi.in. wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas postoju, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatek wyrównawczy, odprawa, odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia) podlegają zaspokojeniu przez za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Łączna kwota świadczeń za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia zbiorczego wykazu lub wykazu uzupełniającego albo na dzień złożenia wniosku indywidualnego.

Syndyk planuje złożyć zbiorczy wykaz wszystkich niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Jednakże z pewnością - ze względu na liczbę pracowników oraz kwestię organizacji działu kadr – przedłużany będzie miesięczny termin do złożenia w/w wykazu.

O dacie złożenia w/w zbiorczego wykazu, syndyk będzie informował za pośrednictwem strony internetowej.

Pytania i wnioski można kierować poprzez @: upadlosc(małpa)st3-offshore(kropka)com
Jednocześnie – celem umożliwienia syndykowi podejmowania najważniejszych czynności w postępowaniu upadłościowym – prosimy o niepodejmowanie prób dodzwonienia się bezpośrednio do syndyka w tym przedmiocie.