Wierzytelności Pozostałe - ST³ Offshore

Wierzytelności Pozostałe

Wierzytelności pozostałe


Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy z dnia 31 marca 2020 r. (sygn. akt: XII GU 4/20) została ogłoszona upadłość spółki. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 29/20.

Jedną z podstawowych zasad postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. W celu realizacji tego założenia przez syndyka, wierzyciel musi we własnym zakresie zgłosić wierzytelność do masy upadłości.

Syndyk informuje, iż wierzycielom upadłego przysługuje prawo do zgłoszenia wierzytelności. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać w trybie przepisów art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe do Sędziego-Komisarza Sabriny Snela-Daleszyńskiej na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.

Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi trzydzieści dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na odpowiednim formularzu, którego wzór można pobrać poniżej. Wzór do pobrania (jak w załączniku)

Zgodnie z art. 244 Prawa upadłościowego po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności. Syndyk wskazuje również, iż w przypadku dużej ilości zgłoszeń oraz koniecznego nakładu czasu i pracy związanego z rozpatrywaniem poszczególnych zgłoszeń, termin ten – na wniosek syndyka – może być przedłużany.


WAŻNA INFORMACJA DLA WIERZYCIELI OBJĘTYCH SPISEM WIERZYTELNOŚCI W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Zgodnie z art. 179 ust.3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne po ogłoszeniu upadłości syndyk z urzędu umieszcza na liście wierzytelności wszystkich wierzycieli umieszczonych w spisie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym, z uwzględnieniem kwot otrzymanych w ramach wykonania układu lub zaspokojenia wierzytelności w inny sposób.,

Wierzyciele umieszczeni w spisie wierzytelności sporządzonym w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika (sygn. akt XII GRp 5/17) nie mają zatem obowiązku zgłaszania wierzytelności. Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko nowych wierzycieli oraz wierzycieli nieobjętych układem.