KODEKS POSTĘPOWANIA - ST³ Offshore

KODEKS POSTĘPOWANIA

KODEKS POSTĘPOWANIA.PDF

Spis treści

 1. Wstęp
  1. Razem stworzymy stabilne fundamenty
  2. Adresaci Kodeksu – do kogo skierowany jest Kodeks?
  3. Miejsce Kodeksu w hierarchii dokumentów Spółki
 2. Zasady i standardy ST 3 Offshore
  1. Właściwe zachowania i postawy w ST 3 Offshore
  2. Konflikt interesów – czy trzeba go zgłosić?
  3. Korupcja – co to oznacza?
  4. Relacje z klientem – kiedy przyjmowane są korzyści?
 3. Pełnomocnik ds. Etyki – kto to jest i czym się zajmuje?
  1. Zgłaszanie niewłaściwych zachowań
 4. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie Kodeksu

1. Wstęp

1.1. Razem stworzymy stabilne fundamenty

Opracowany przez nas Kodeks skierowany jest do załogi ST 3 Offshore (wszystkich pracowników, dyrektorów, kadry zarządzającej ST 3 Offshore) oraz osób, które świadczą szeroko rozumiane usługi w ramach naszej struktury.

W ciągu kilku lat działalności zdaliśmy sobie sprawę jak ważna jest współpraca i wspólne osiąganie postawionych celów. Nawet najlepsza współpraca nie byłaby jednak możliwa bez ustalenia pewnych podstawowych wartości – fundamentów. To te wartości, ujęte w spójny Kodeks, stwarzają stabilne podstawy do efektywnej współpracy.

W ST 3 Offshore stawiamy na dialog pomiędzy pracownikami, efektywne zarządzanie, przestrzeganie obowiązujących norm i standardów oraz rozwój i innowacyjność. Chcemy być silnym zespołem, dostosowującym się do zmieniającego się świata, zachowując przy tym nasze etyczne podstawy. Akceptujemy różnorodność i otwartość umysłów, ale nie będziemy tolerować zachowań, które naruszają podstawowe wartości wymienione w Kodeksie.

Wiemy, że obojętność na nieetyczne zachowanie w naszej spółce, może mieć wpływ na reputację ST 3 Offshore. Chcemy być postrzegani za rzetelnego partnera i stać się długoterminowym liderem na rynku usług offshore. To nie będzie możliwe bez obowiązującego w zakładzie Kodeksu, jak również bez przestrzegania i egzekwowania zasad zawartych w Kodeksie.

Jesteśmy przekonani, że opracowany przez nas Kodeks, przyczyni się do lepszej współpracy oraz pozwoli nam w szybki sposób wykryć, wątpliwe i niejednoznaczne zachowania. A wszystko po to, by nie godzić się na nieetyczne zachowania i je eliminować.

Jesteśmy przekonani, że razem stworzymy nie tylko stabilne fundamenty stalowe, ale i stabilne fundamenty etyczne.

 1.2. Adresaci Kodeksu – do kogo skierowany jest Kodeks?

Kodeks skierowany jest do całej załogi ST 3 Offshore (do pracowników, dyrektorów, kadry zarządzającej) oraz osób i podmiotów, które świadczą szeroko rozumiane usługi na rzecz ST 3 Offshore. Oznacza to, że Kodeks dotyczy nie tylko załogi ST 3 Offshore, ale znacząco wychodzi poza ramy spółki.

Szeroki zasięg Kodeksu uzasadniamy tym, że zewnętrzne podmioty, w tym podwykonawcy, poddostawcy, dostawcy odgrywają istotną rolę w działalności ST 3 Offshore.

Na tej podstawie, ST 3 Offshore oczekuje, że w trakcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi standardy i wartości wymienione w tym Kodeksie, są i będą przez te podmioty przestrzegane. Niniejszy Kodeks powinien zatem stanowić załącznik do umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi (osobami i podmiotami świadczącymi usługi na rzecz ST 3 Offshore). Jeśli Kodeks jest załączony do umowy z takim podmiotem – to podmiot ten jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Cała załoga ST 3 Offshore, jak również osoby współpracujące z ST 3 Offshore mają obowiązek zapoznać się i stosować zasady oraz standardy opisane w Kodeksie, a kadra zarządzająca i dyrektorzy ST 3 Offshore powinni dodatkowo sprostać funkcji wzorca osobowego.

Kodeks ST 3 Offshore jest dostępny dla wszystkich Adresatów:

 1. u Pełnomocnika ds. Etyki (zob. pkt 3.);
 2. w Dziale HR ST 3 Offshore;
 3. na oficjalnej stronie internetowej ST 3 Offshore.

1.3. Miejsce Kodeksu w hierarchii dokumentów Spółki

Kodeks postępowania ST 3 Offshore jest istotnym dokumentem w Spółce. Oznacza to, że wszelkie działania podejmowane w Spółce nie mogą stać w sprzeczności z Kodeksem.

Kodeks nie opisuje wszystkich zachowań i wartości. Kodeks to zbiór najbardziej pożądanych wartości i postaw etycznych względem Adresatów (zob. pkt 1.2) Kodeksu w ramach relacji wewnętrznych (w Spółce) i relacji zewnętrznych (poza Spółką)

2. Zasady i standardy ST 3 Offshore

2.1. Właściwe zachowania i postawy w ST 3 Offshore

1) Praworządność – przestrzeganie obowiązujących przepisów

W ST 3 Offshore przestrzegamy obowiązujących przepisów. Kładziemy duży nacisk by stosować się, w szczególności do:

 • przepisów prawa pracy – w ST 3 Offshore dobro pracownika jest najważniejsze. Nie tolerujemy form zatrudnienia niezgodnych z prawem, w szczególności nie zatrudniamy dzieci i osób poniżej 18 roku życia, nie godzimy się na pracę przymusową;
 • zasad BHP – miejsce pracy ma być bezpieczne dla wszystkich osób przebywających na terenie zakładu ST 3 Offshore, w tym dla odwiedzających nas gości. W ST 3 Offshore codziennie czuwamy nad zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nie tolerujemy spożywania alkoholu i używania narkotyków w miejscu wykonywania pracy. Naszym celem jest zerowy wskaźnik wypadków przy pracy i zerowy wskaźnik chorób zawodowych.
 • wolności wypowiedzi – każdy (także pracownik) ma prawo, w dobrej wierze, do wyrażenia swojej opinii i poglądów na temat warunków pracy w ST 3 Offshore bez ponoszenia negatywnych konsekwencji takiego postępowania. Pełnomocnik ds. Etyki (zob. pkt 3.) przyjmuje wszelkie opinie pracowników o zakładzie, i jeśli to konieczne dąży do wprowadzenia zmian w Spółce, przy współpracy z Zarządem;
 • zasad równego traktowania – unikamy molestowania i dyskryminacji. Jakiekolwiek przejawy tego typu zachowań nigdy nie będą przez nas akceptowane. Każdy z nas ma prawo do szacunku i wykonywania pracy w miejscu, w którym jesteśmy równi niezależnie od płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, a także niezależnie od zajmowanego stanowiska;
 • przepisów dotyczących ochrony środowiska – otaczające nas środowisko nigdy nie było nam obojętne. Staramy się udoskonalać wykonywane przez nas prace, tak by w najmniejszym stopniu miały negatywny wpływ na środowisko. Chcemy, by pracownicy ST 3 Offshore i pozostali Adresaci (zob. pkt 1.2.) mieli świadomość zagrożeń i oddziaływań na środowisko, które wynikają z ich codziennej pracy.
 • przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – odpowiednio upoważniony Adresat (zob. pkt 1.2.) posiadający dane osobowe przetwarza je zgodnie z obowiązującym prawem. Zdajemy sobie sprawę, że większość informacji przekazywanych nam przez naszych klientów są informacjami szczególnie chronionymi, które muszą być odpowiednio gromadzone i przechowywane. Z tych względów zawieramy odpowiednie porozumienia z klientami i dostosowujemy się do ich zapisów. Nie przekazujemy danych, wtedy, gdy jest to zabronione przez zapisy umowy czy obowiązujące prawo. Przetwarzamy dane tylko w ściśle określonych sytuacjach i dla jasno ustalonych potrzeb.

2) Rzetelność i uczciwość

Adresaci (zob. pkt 1.2.) rzetelnie i uczciwie wykonują swoje obowiązki na terenie ST 3 Offshore. W ST 3 Offshore stawiamy na profesjonalizm w każdej sferze działania Spółki. Liczy się dla nas jakość wykonywanej pracy, przez co rozumiemy zapewnienie wysokich standardów naszych produktów.

2.2. Konflikt interesów – czy trzeba go zgłosić?

Wszelkie decyzje podejmowane w ST 3 Offshore uwzględniają interes Spółki. Niekiedy może jednak zdarzyć się tak, że prywatne interesy stoją w sprzeczności z interesem Spółki.

Poniżej przedstawiono przykładowe sytuacje, w których konflikt interesów może nastąpić:

1) zawieranie umów z podmiotami, w których pracują osoby bliskie pracownikom, dyrektorom, kadrze zarządzającej ST 3 Offshore – o ile zawarcie takiej umowy wpływa jednoznacznie na interes tej bliskiej osoby, np. ta bliska osoba otrzymuje nieuzasadnioną korzyść majątkową;

2) zawieranie kolejnych stosunków pracy, mogących mieć wpływ na konflikt interesów (poza stosunkiem pracy w ST 3 Offshore) przez pracowników, dyrektorów, kadrę zarządzającą ST 3 Offshore – zawieranie większości dodatkowych umów wymaga uprzedniej zgody właściwego podmiotu (najczęściej przełożonego);

3) z konfliktem interesu możemy mieć do czynienia, gdy Adresaci (zob. pkt 1.2.) otrzymują świadczenia od ST 3 Offshore bez pisemnych porozumień lub bez jasno określonych w nich warunków.

Konflikt interesów może nastąpić także wewnątrz struktury Spółki ze względu na zaistnienie:

1) stosunków rodzinnych, więzi prywatnych lub towarzyskich, pośród Adresatów Kodeksu (zob. pkt 1.2.), w szczególności pracowników, dyrektorów, kadry zarządzającej;

2) powiązań własnościowych, np. pracownik posiada udziały w ST 3 Offshore.

Nie angażujemy się w działania, które mogłyby sugerować powstanie konfliktu pomiędzy prywatnymi interesami a interesami ST 3 Offshore.

2.3. Korupcja – co to oznacza?

Korupcja to przede wszystkim nadużywanie władzy, m.in. w celu osiągniecia jakiejś korzyści (niekiedy osobistej) – stąd też korupcja często powiązana jest z konfliktem interesów. Do zachowań korupcyjnych należy także łapówkarstwo, np. wręczenie łapówki w celu przyspieszenia procedury biurokratycznej. Takie zachowanie jest karalne – również na gruncie obowiązującego prawa. W ST 3 Offshore nie dokonujemy płatności (choćby niewielkich), które ułatwiłyby jakiś proces. Rozmawiamy i negocjujemy z kontrahentami w sposób uczciwy i zgodnie z przyjętymi praktykami w Kodeksie – w ten sposób unikamy zachowań o charakterze korupcyjnym. 

ST 3 Offshore przeciwstawia się korupcji, bo zniekształca relacje biznesowe i wpływa negatywnie na konkurencyjność.

2.4. Relacje z klientem – kiedy przyjmowane są korzyści?

ST 3 Offshore nie godzi się na przyjmowanie korzyści materialnych od podmiotów, które współpracują lub podejmują współpracę z ST 3 Offshore.

Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, np. przyjmowanie od partnerów handlowych przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, niewielkiej wartości, np. broszury informacyjne, kalendarze, notesy, długopisy; jak również przyjmowanie upominków, których łączna wartość w danym roku kalendarzowym nie przekracza kwoty 100,00 zł netto.

Może też zdarzyć się tak, że odmówienie przyjęcia danej korzyści majątkowej jest nietaktowne.

W takim wypadku, okoliczność tą należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, który w pierwszej kolejności zdecyduje czy:

1) taką korzyść można przyjąć i zatrzymać, przy czym ze względu na jej formę i charakter, wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Etyki zdecydują na jaki cel zostanie ona przeznaczona, np. na cel charytatywny;

2) nie można jej przyjąć i należy ją zwrócić. Przełożony zobowiązany jest do poinformowania Pełnomocnika ds. Etyki o zaistniałej sytuacji.

3. Pełnomocnik ds. Etyki – kto to jest i czym się zajmuje?

Pełnomocnik ds. Etyki to pracownik wyznaczony przez Zarząd ST 3 Offshore do zapewnienia obsługi zagadnień związanych z przestrzeganiem zasad i standardów zawartych w Kodeksie

Pełnomocnik ds. Etyki odpowiada za:

1) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w zakresie niewłaściwych zachowań, tj. niezgodnych z Kodeksem;

2) współpracę z Zarządem w zakresie polepszenia jakości przestrzegania zasad Kodeksu;

3) dążenie do poprawy jakości przestrzegania zasad Kodeksu;

4) promowanie właściwych zachowań;

5)  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kalendarzowym oceny jakości przestrzegania zasad Kodeksu;

6) aktualizację Kodeksu.

3.1. Zgłaszanie niewłaściwych zachowań

ST 3 Offshore oczekuje, że pracownicy ST 3 Offshore i pozostali Adresaci (zob. pkt1.2.) będą zgłaszali w dobrej wierze:

 • każdy przypadek naruszenia zasad wskazanych w Kodeksie, czy jakichkolwiek uchybień do przełożonych, właściwego dyrektora, kadry zarządzającej, czy Pełnomocnika ds. Etyki,
 • propozycję zmiany treści Kodeksu, jego aktualizację do Pełnomocnika ds. Etyki.

Powyższych zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio u Pełnomocnika ds. Etyki, pisemnie na adres siedziby ST 3 Offshore z dopiskiem „Pełnomocnik ds. Etyki” lub e-mailowo na adres: etyka(małpa)st3-offshore(kropka)com

Po wpłynięciu zgłoszenia Pełnomocnik ds. Etyki podejmie działania i postara się wyjaśnić sprawę.

Wszelkie działania podjęte przez Pełnomocnika ds. Etyki będą wykonywane przy zachowaniu pełnej poufności.

4. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie Kodeksu

Odpowiedzialność za wdrożenie Kodeksu i jego przestrzeganie spoczywa nie tylko na Pełnomocniku ds. Etyki, ale również na przełożonych pracowników, w tym na Zarządzie (jako przełożonym)

Przełożeni są odpowiedzialni za zapoznanie swoich pracowników z treścią Kodeksu. Przełożeni mają zatroszczyć się, by pracownicy znali zakresy swoich kompetencji i Kodeks, byli jego świadomi i postępowali zgodnie z Kodeksem.