Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji - ST³ Offshore

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w ST ³ Offshore

Szanowni Kandydaci,

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest ST³  Offshore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie (dalej jako „ST3” albo „Administrator”), ul. Brdowska 5, 71-700 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372464;
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych ST3 można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej  iod@st3-offshore.com lub za pośrednictwem poczty kierowanej na adres spółki z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w ST 3 zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora;
 4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w ST 3 zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora;
 5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia;
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody;
 7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych;
 8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie odbiorców: współpracujące z Administratorem podmioty doradztwa kadrowego, organy państwowe i instytucje, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane Kandydata na mocy odrębnych przepisów;
 10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania;
 12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Jednocześnie przypominamy, iż dokumenty rekrutacyjne nieopatrzone wymaganymi przez prawo klauzulami dot. przetwarzania danych osobowych nie będą rozpatrywane i będą automatycznie usuwane z naszego systemu. Na dokumentach rekrutacyjnych należy umieścić jedną z klauzul dotyczących przetwarzania  danych osobowych:

 • ,,Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b, art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ST 3 Offshore sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych” – jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało w naszej bazie danych,

albo

 • ,,Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b, art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ST 3 Offshore sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby trwającego w dniu składania CV procesu rekrutacji na stanowisko (tu należy podać nazwę stanowiska)” – jeżeli chcesz wziąć udział, tylko w aktualnej rekrutacji.