OCHRONA ŚRODOWISKA - ST³ Offshore

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Dz. U. 2016 poz. 138

informujemy, iż na terenie zakładu składowana jest następująca ilość materiałów:
 
a.  Gazy łatwopalne, Acetylen 4600 kg/ oba,  tlen 14 Mg, CO2 10 Mg;
b.  Ciecze łatwopalne kat. 3 utrzymywane w temp. pokojowej powyżej ich temp. wrzenia w ilości 20 000 litrów (około 30 Mg).

Wszystkie materiały i gazy przechowywane są w odpowiednich do tego miejscach, posiadających certyfikaty bezpieczeństwa.

Zakład ST3 Offshore posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia z tytułu korzystania ze środowiska i prowadzi w tym zakresie monitoring (Dz.U. 2018 poz. 799).