HSEQ - ST³ Offshore

HSEQ

Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska i jakość (ang. HSEQ)

Najwyższy priorytet to dla nas zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska i zapewnienie jakości. ST³ Offshore bierze odpowiedzialność za swoich pracowników, klientów i środowisko naturalne. Odpowiedzialne działania, czynne zaangażowanie wszystkich pracowników i otwarty dialog stanowią podstawę sukcesu. Nasza działalność to coś więcej niż stosowanie się do wymogów prawnych.

Nasz system zarządzania w zakresie standardów HSEQ wspomaga wdrażanie wytycznych polityki korporacyjnej i wspiera zrozumienie istoty odpowiedzialności firmy wobec klientów, pracowników i społeczeństwa.
Nasze systemy HSEQ w wielu jednostkach operacyjnych posiadają certyfikację wg norm OHSAS 18001, oraz ISO 9001, 14001 i 3834-2

Aby sprostać wymogom standardów HSEQ spółka ST³ Offshore wspiera i propaguje zasadę otwartości i przejrzystości, jak również proces ciągłego doskonalenia.

Zdrowie
Tworzymy warunki pracy, które pozwalają chronić zdrowie naszych pracowników. Zapewniamy i wykorzystujemy możliwości biernej i czynnej profilaktyki zdrowotnej.

Bezpieczeństwo
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz osób trzecich jest priorytetem firmy ST³ Offshore. Nasz cel w dążeniu do zwiększenia bezpieczeństwa to ZERO WYPADKÓW. Rygorystyczne przestrzeganie przepisów bhp przez wszystkich pracowników, oraz odpowiedzialność każdej jednostki za siebie i innych jest integralną częścią naszej kultury organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa.
Wypadkom można zapobiegać wyłącznie poprzez ciągłe uświadamianie pracowników w kwestiach bezpieczeństwa. Stąd też ST³  regularnie przeprowadza kampanie edukacyjne i szkolenia bhp.

Środowisko
Troska o środowisko oznacza dla nas podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w trakcie realizacji wszystkich procesów związanych z prowadzeniem działalności. Polega to na upewnieniu się, że negatywne skutki środowiskowe prowadzenia naszej działalności są ograniczone do minimum. Podstawą takiej polityki jest świadomość ekologiczna obecna we wszystkich naszych decyzjach i działaniach. Przyczynia się ona do ciągłego doskonalenia w zakresie ochrony środowiska. Systemy zarządzania w firmie wspierają i kontrolują wszystkie niezbędne procesy celem ich ciągłego rozwoju.

Jakość
Nasze jednostki operacyjne są odpowiedzialne przede wszystkim za jakość swoich wyrobów, bezpieczeństwo i kontrolę. Są to systemy zdecentralizowane, które otrzymują wsparcie z centrali. Główny specjalista ds. zapewnienia jakości gromadzi istotne dane i informacje od wszystkich podgrup, określa standard "dobrych praktyk", a następnie przekazuje swoje ustalenia i wnioski z powrotem do wszystkich jednostek przedsiębiorstwa. Ponadto, dzięki specjalnym programom rozwojowym i szkoleniowym wiedza na temat optymalnej jakości wdrażana jest do aktualnej pracy kierownika ds. jakości w jednostkach operacyjnych.


QA/QC – Kontrola/Zapewnienie Jakości
Dział QA/QC odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji jakościowej i przeprowadzanie inspekcji jakościowych. Inspekcje zawierają się w:

  • inspekcja materiałów i certyfikatów materiałowych
  • inspekcja spawania
  • inspekcja wymiarowa
  • badania nieniszczące (NDT)
  • inspekcja powłok antykorozyjnych
  • badania niszczące
  • sprawdzenie kompletności złożenia i montażu
  • Dokumenty jakościowe to : plan inspekcji - ITP (Inspection Test Plan), plan jakościowy projektu - PQP, procedury takie jak postępowanie z wyrobem niezgodnym, kontrola produkcji, audytowanie.


Inspekcje doraźne procesów montażu i spawania odbywają się w czasie trwania całego procesu produkcji, na każdym jej etapie, aby zapewnić zgodność z wymaganiami kontraktowymi.

Kontrola wymiarowa to proces ciągły i jest przeprowadzana przez dział produkcji we własnym zakresie. Weryfikacja następuje na każdym etapie produkcji i zgodnie z planem inspekcji i jest przeprowadzana przez dział QA/QC.

Aby móc udokumentować proces kontroli wymiarowej mogą powstać konkretne plany i procedury pomiarowe właściwe tylko dla danego projektu. Wyniki takich kontroli są dokumentowane w raportach, które są częścią dokumentacji końcowej.

Finalne badania nieniszczące (NDE) są zwykle przeprowadzane przez niezależne wyspecjalizowane firmy. Koordynacja tych badań spoczywa w rękach działu kontroli jakości przy użyciu bazy danych inspekcyjnych.