TRZECI PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA - ST³ Offshore

TRZECI PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

30.04.2021

Syndyk Masy Upadłości ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa.

 

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie - w trybie z wolnej ręki.

  2. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa upadłego wynosi 187.744.000 zł (sto osiemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych).

  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, sporządzonej w języku polskim i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 21 maja 2021 r. do godziny 14.00. Oferty należy składać w dwóch egzemplarzach, jeden w biurze podawczym w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie bądź przesłać pocztą na adres: Sędzia-Komisarz SSR Sabrina Snela-Daleszyńska Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin oraz drugi do syndyka na adres: Syndyk Natalia Leszczyńska ST3 Offshore sp. z o.o. w upadłości, ul. Brdowska 5, 71-700 Szczecin. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty wysłane pocztą bądź kurierem – aby zostały uznane za skutecznie złożone – muszą zostać doręczone w wyżej określonym terminie w obydwu miejscach.

  4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych) na rachunek bankowy ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości numer 90 1020 4027 0000 1302 1430 2089 (IBAN: PL90 1020 4027 0000 1302 1430 2089, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW). W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

  5. Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi formalne, określone w Regulaminie przetargu.

  6. Zapytania dotyczące Regulaminu i przedmiotu przetargu mogą być kierowane do organizatora przetargu telefonicznie na numery: 516 829 303 lub drogą mailową pod adresem n.leszczynska@st3-offshore.com do 3 dni przed terminem składania ofert.

  7. Oferent ma prawo do wizytacji przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. od 10-14.00 po uprzednim ustaleniu terminu.

  8. Każdy zainteresowany, przed otrzymaniem informacji i materiałów związanych z organizowanym przetargiem, zobowiązany będzie do podpisania jednostronnego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego treść nie będzie podlegała negocjacjom.

  9.  

Wróć