Informacja dotycząca szóstego przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa. - ST³ Offshore

Informacja dotycząca szóstego przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa.

14.03.2023

    W dniu 13.03.2023 r. w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy odbyło się posiedzenie w przedmiocie otwarcia ofert na zakup przedsiębiorstwa ST3 Offshore.
    Wszystkie dwie oferty spełniają wymagania formalne regulaminu, jednak syndyk nie dokonał wyboru oferty. Zaproponowane ceny to odpowiednio 170.000.000 zł i 170.000.002 zł. Zgodnie z warunkami regulaminu, jeżeli różnica pomiędzy zaoferowanymi cenami będzie mniejsza aniżeli 500.000 zł, wówczas syndyk zarządza aukcję ustną, której termin wyznacza Sędzia-Komisarz.
    Z uwagi na zastrzeżenie poufności złożone syndykowi przez obydwu oferentów, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu dane oferentów nie zostaną podane do publicznej wiadomości.
Wróć