Syndyk Masy Upadłości ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę przedsiębiorstwa - ST³ Offshore

Syndyk Masy Upadłości ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę przedsiębiorstwa

11.09.2020


Syndyk Masy Upadłości ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę przedsiębiorstwa

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa przedsiębiorstwa ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego z wyłączeniami, w skład którego wchodzą:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00083517/4, która obejmuje działkę ewidencyjną nr 30/4 z obrębu nr 3025 Nad Odrą, położoną przy ul. Brdowskiej 5 w Szczecinie o powierzchni 205.455 m2 zabudowaną budynkami i budowlami stanowiącymi odrębną własność ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości w Szczecinie,
  2. ruchomości, w szczególności park maszynowy i specjalistyczne urządzenia,
  3. obowiązujące umowy, w tym m.in. umowy dzierżawy, umowy dostawy mediów, umowy z innymi dostawcami usług,
  4. pracownicy związani z Przedsiębiorstwem, przejmowani na podstawie art. 23 Kodeksu pracy.

   

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, sporządzonej w języku polskim, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do 02 października 2020 r. do godziny 14.00. Oferty należy składać na adres: ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości w Szczecinie, ul. Brdowska 5, Szczecin. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty wysłane pocztą bądź kurierem – aby zostały uznane za skutecznie złożone – muszą zostać doręczone w wyżej określonym terminie. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG PRZEDSIĘBIORSTWO ST3 OFFSHORE – XII GUp 29/20".
 3.  

 4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) na rachunek bankowy ST3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości numer 90 1020 4027 0000 1302 1430 2089. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
 5.  

 6. Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi formalne, określone w regulaminie przetargu.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert w siedzibie ST3 Offshore Sp. z o. o. w upadłości, przy udziale 3 osobowej komisji powołanej przez syndyka. Z otwarcia ofert syndyk sporządzi protokół.
 8.  

 9. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 30 dni od dnia wyboru oferty. Wszelkie opłaty związane z zawarciem umowy przedsiębiorstwa ponosi Dzierżawca.
 10. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia bez podania przyczyny.
 11.  

 12. Zapytania dotyczące przetargu i przedmiotu dzierżawy mogą być kierowane do organizatora przetargu telefonicznie na numery: 887 060 075, 516 829 303 lub drogą mailową pod adresem n.leszczynska@st3-offshore.com do 3 dni przed terminem składania ofert.
 13.  

 14. Oferent ma prawo do wizytacji przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. od 10-14.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i ustaleniu terminu.
 15.  

 16. Każdy zainteresowany, przed otrzymaniem informacji i materiałów związanych z organizowanym przetargiem, w tym Regulaminu przetargu, zobowiązany będzie do podpisania Umowy o zachowaniu poufności.
 17.  

   

 

 

Back